Gåsingagervej 3 B, Møgeltønder, 6270 Tønder, Tlf.: 74 92 97 68
Vores værdier

Børnehusets værdi er at have glade børn


Vores mål
At børnehuset er et godt, rart og trygt sted, hvor vi tilgodeser børnenes behov i et
anerkendende miljø.

Vores grundlæggende mål for Børnehuset
At ethvert barn anerkendes og bliver set. At barnet anerkendes med behov for at være sammen med andre børn og lege. At ethvert barn mødes med respekt og at personale og forældre samarbejder om at værne om børnehusets kultur.

De pædagogiske principper
Vi arbejder ud fra et anerkendende menneskesyn.
Vi anerkender barnet som det er, gennem ord og handlinger. Vi værner om lege og aktiviteter. Vi er nærværende, lyttende og giver os tid. Vi opfordrer og støtter barnet til god hygiejne, bevægelse og sund mad. Vi bruger nærmiljøet og naturen. Vi skaber og viser kulturelle oplevelser i børnehuset. Vi sætter ord på hvad vi gør og oplever i samvær med barnet. Vi støtter barnet i at knytte venskaber.

Vores læringsforståelse
Læring findes over alt. Læring sker gennem leg. Læring sker når barnet undersøger og eksperimenterer. Læring sker via gentagelser. Læring sker via krop og sanser. Læring sker, når barnet er sammen med andre. Læring sker i konflikter. Læring sker i fordybelse. Læring sker i inspirerende miljø.

I ledelsen og i samarbejdet i personalegruppen lægger vi vægt på åbenhed, anerkendelse, ansvarlighed, engagement, omsorg og humor.

I samarbejde med børnenes forældre ønsker vi at være åbne, klare og tydelige. Vi mener, at det er vigtig at være imødekommende og lyttende, at tale med hinanden, ikke kun om de positive, men også om de svære og negative ting. Det er vigtigt med gensidig respekt og tillid til hinanden i samarbejdet om barnets trivsel.Forældre / personalesamarbejde
En af grundpillerne i det daglige arbejde er et godt samarbejde mellem forældre og personale. En vigtig ting for at dette samarbejde kan fungere, er at vi er åbne og ærlige overfor hinanden. Er der nogle problemer eller I undres, er det bedre vi snakker om det end at fortrænge det.


Børnehuset modtager gerne ideer, meninger, ris og ros. Kontakt personalet eller brug postkassen i forgangen.

Personale
Der holdes personalemøde en gang om måneden.
På mødet planlægger, arrangerer og uddelegerer vi opgaver (praktisk) Desuden diskuterer vi pædagogiske problemstillinger, nytænkning og personale- og forældresamarbejde.

Der er planlagt 2 forældresamtaler. Den første efter 3 mdr. for at høre hvordan barnet og I som forældre er faldet til i Børnehuset. Den sidste samtale tilbyder vi omkring indskrivning til børnehaveklassen, hvor vi snakker om barnets modenhed og skoleparathed. Derudover efter behov.

Vi holder afleveringsmøder til gul stue fra grøn stue og dagplejen og vi tilbyder sprogvurdering.

Tavshedspligt
Personale og bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt med hensyn til børnehusets børn og forældre. Tavshedspligten ophører ikke ved at personalet rejser eller at bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen.